Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w SZOZ Niemodlin

oraz wysokości opłat za odpisy i kopie dokumentacji.

 

 

Na podstawie § 78,79, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zarządzam co następuje:

§ 1

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie  udostępnia dokumentację medyczną pacjenta:

1)      Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,

2)      Uprawnionym organom i podmiotom na mocy odrębnych przepisów, na podstawie decyzji dyrektora SZOZ w Niemodlinie.

§ 2

Dokumentacja medyczna  udostępniana jest:

1)      W trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych pacjenta, za pokwitowaniem odbioru,

2)      Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, za pośrednictwem lekarza prowadzącego,

3)      Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii – na koszt wnioskodawcy,

4)      Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji   na  podstawie decyzji dyrektora . W razie wydania oryginałów, w zakładzie pozostawia się kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

§ 3

1.      Pacjent lub upoważniona przez niego osoba, albo uprawniony organ występujący o udostępnienie dokumentacji medycznej powinien:

1)      złożyć pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji,

2)      potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,

3)      w przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta w dokumentacji medycznej zakładu.

2.        Wniosek należy składać w administracji zakładu, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00.

3.        Udostępnienie dokumentacji lub wydawanie kopii nastąpi w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku, w godz. 8:00 – 14:00.

§ 4

Za udostępnienie dokumentacji medycznej maksymalna odpłatność wynosi:

1)      za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji – nie więcej niż 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej,

2)      za jedna stronę kopii dokumentacji – nie więcej niż 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

3)      za sporządzenie odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie więcej  niż  0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

4)      udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest nieodpłatne.

5)      wysokość opłat w SZOZ Niemodlin zawiera załącznik nr 1, aktualizowany każdego pierwszego i trzeciego kwartału roku.

§ 5

Wykonanie zadania powierzam pracownikom administracji SZOZ w Niemodlinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Traci moc Zarządzenie dyrektora nr 6/2010 z dnia 30.04.2010 r.

 

 

Niemodlin, dnia 14.02.2011 r                                                       Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk         

 

 

 

 

 

 

 

 (WZÓR)

 

……………………………………..….                                         Niemodlin, dnia……………

 ( Imię i nazwisko osoby ubiegającej się

   o wydanie dokumentacji medycznej)

 

………………………………………………….

           (Adres zamieszkania)

 

……………………………………

                   (telefon)

 

 

                                                                         Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

                                                                         ul. Zamkowa 4

                                                                          49 - 100 Niemodlin

 

 

 

                              WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 

Wnioskuję o udostępnienie kserokopii, odpisu, wyciągu* dokumentacji medycznej dotyczącej:

 Imię i nazwisko pacjenta………………………………………………………………………

PESEL……………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że ze względu na zachowanie poufności i ochrony danych osobowych akceptuję tryb udostępniania dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

…………………………………

     (data i podpis wnioskodawcy)

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Upoważniam Pana/Panią  ………………………………………………………………

zam. ……………………………………………………………………………………………,

legitymującego/ej się dowodem tożsamości nr ……………………………………………….,

wydanym przez ………………………………………………………………………………..,

do odbioru dokumentacji medycznej pacjenta:

Imię i nazwisko ………………………………………………….., Pesel……………………...,

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

 

…………………………………..

                                                                                                                           (data i podpis osoby upoważniającej)

 

 

 

Wersja XML