Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady przyjęcia i odpłatności za pobyt

Zasady przyjęcia i odpłatności za pobyt

Akty prawne regulujące sposób i tryb kierowania do zakładu opiekuńczego, wymaganą dokumentację, sposób ustalania odpłatności oraz zasady udzielania stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych:

Informacje dla pacjenta i rodziny pacjenta ubiegającego się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Wymagany komplet dokumentów o przyjęcie do placówki z decyzją otrzymywanego świadczenia ( np. emerytura, renta ) należy złożyć w administracji zakładu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 15:00.

1. W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu obowiązkowe jest:
a) obecność członka rodziny lub opiekuna pacjenta z dowodami tożsamości,
b) dostarczenie dotychczasowej dokumentacji medycznej:

• kserokopii kart wypisowych ze szpitala,
• wyników badań diagnostycznych,
• informacji o leczeniu farmakologicznym.


2. Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.

3. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody.

4. W dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają pacjenta wg skali Barthel. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów wg w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu.
NFZ finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 punktów wg w/w skali. Ocena w skali Barthel przeprowadzana jest co miesiąc. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów zostanie wypisany z Zakładu.

5. Do zakładu nie przyjmuje się pacjenta, u którego podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

6. Wszelkie wartościowe przedmioty warto pozostawić w domu. Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, protezy zębowe, aparaty słuchowe a także środki finansowe pozostające poza depozytem Zakładu.

7. Pacjent powinien posiadać:
a) zestaw toaletowy (przybory do higieny jamy ustnej, 2 myjki, mydło w płynie, 2 ręczniki, przybory do golenia, chusteczki jednorazowe wilgotne, szampon do włosów, oliwkę do ciała),
b) piżamę, koszulę nocną, skarpety, dresy lub ubiór sportowy, stabilne obuwie.

8. W ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjęcia pacjenta, należy dokonać pierwszej wpłaty za jego pobyt. Następne płatności muszą być dokonywane najpóźniej do trzech dni od otrzymania świadczenia emerytalnego lub rentowego.

9. Zakład gwarantuje przestrzeganie Praw Pacjenta, których wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.

10. Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu pod groźbą natychmiastowego wypisu.

11. Zależnie od sytuacji w Zakładzie pacjent, decyzją personelu może być przeniesiony do innej sali lub na inne łóżko.

12. Informacje dotyczące stanu pacjenta i całego procesu leczenia udzielane są przez lekarza Zakładu osobie uprawnionej.

13. Informacje dotyczące całego procesu pielęgnacyjnego udzielane są wyłącznie przez pielęgniarkę Zakładu osobie uprawnionej.

 

 

Wersja XML