Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O nas

O nas

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000009851.

Zakład posiada osobowość prawną i jest  wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy o numerze KRS 0000077539.

Podmiotem tworzącym Zakład jest  Rada Miejska w  Niemodlinie.

Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Zamkowej 4 w budynku byłego szpitala, w sąsiedztwie niemodlińskiego zamku.

Zadaniem Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych.

Zakres świadczonych usług medycznych:

• 01 lutego 2002 roku przyjęliśmy pierwszych pacjentów do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego,

• 03 stycznia 2011 roku rozpoczął działalność Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej,

• 01 września 2012 roku otwarcie Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej wraz z gabinetem

   diagnostyczno- zabiegowym.

Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej  wykonywane są nieodpłatnie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów ubezpieczonych, posiadających ważne skierowania od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia medyczne udzielane w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej wykonywane są nieodpłatnie  na podstawie skierowania lekarza.

Obiekt, pomieszczenia pracy i urządzenia SZOZ-u spełniają wymogi fachowe i sanitarne do prowadzenia stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń medycznych.

Zakład jest bez barier dla niepełnosprawnych, przyjazny dla pacjentów i pracowników

W latach 2018- 2019 przeprowadzono rewitalizację obiektu  Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, która miała na celu podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych , opiekuńczych i aktywizujących względem osób starszych, w tym chorych i niepełnosprawnych .

W ramach przeprowadzonej rewitalizacji przeprowadzono kapitalny remont części budynków  zainstalowano nowe ekologiczne ogrzewanie całości obiektu , wykonano nowy plac manewrowy .

Przeprowadzone prace spowodowały  wygospodarowanie nowych dodatkowych pomieszczeń niezbędnych dla prowadzonej działalności  leczniczej oraz przyczyniły się do powiększenia ilości łóżek dla Pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.

W lutym 2011 roku rozpoczęliśmy wdrażanie systemu zarządzania jakością na każdym stanowisku pracy. W październiku 2011 roku został przeprowadzony audyt certyfikujący z wynikiem pozytywnym i uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2008.

W październiku 2017 roku po audycie recertyfikującym uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2015.

Certyfikat obejmuje następujący zakres: Świadczenie usług opiekuńczo-leczniczo- pielęgnacyjnych nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi. Działalność fizjoterapeutyczną. Ortopedię i traumatologie ambulatoryjną. Promocję zdrowia. Ważność certyfikatu od 10 października 2017 roku do 10 października 2020 roku.

Poprzez ciągłe doskonalenie działań monitorowanych audytami, kreujemy wizerunek placówki zdolnej do świadczenia usług medycznych i opiekuńczych na najwyższym poziomie zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i obowiązującymi aktami prawnymi.

Wersja XML