Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

 

Projekt pn. „ Rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług  rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób starszych, w tym chorych i niepełnosprawnych” realizowany

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

 w ramach Osi Priorytetowej X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną,

 Działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Nr umowy RPO.10.02.00-16-0037/17

Wartość projektu – 5 025 656,02 zł.

Wartość dofinansowania – 3 769 242,01 zł

Czas realizacji: 23.05.2016r – 30.09.2018r.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług  rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób starszych, w tym chorych i niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

 1.  zagospodarowanie zdegradowanych terenów poprzez nadanie im funkcji użytkowych,
 2. poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej,
 3. poprawa jakości i dostępu do usług publicznych,
 4. stworzenie odpowiednich warunków dla prowadzonej działalności,
 5. poprawa bezpieczeństwa użytkowników SZOZ,
 6.  zwiększenie liczby łóżek,
 7.  powiększenie gabinetu rehabilitacji,
 8.  zwiększenie dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych (montaż windy, podjazdów),
 9. przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej osób starszych
  i niepełnosprawnych,
 10. poprawa dostępu mieszkańców do usług zdrowotnych,
 11. zwiększenie miejsc pracy,
 12. poprawa estetyki budynku.

Planowane efekty projektu:

 1. poprawa stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej,
 2. wzrost dostępu mieszkańców do publicznych usług zdrowotnych,
 3. wzrost bezpieczeństwa pacjentów korzystających z obiektu,
 4.  poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej,
 5. zwiększenie umiejętności zawodowych personelu.

   

 

 

Wersja XML